Admin_support

Admin_support

Admin

  รวมธรรมะ-โดย หลวงปู่ดุลย์ อตุโล (ชุด ๑) (10694 views)

9 Jun 2019 16:16มีอยู่ครั้งหนึ่ง ท่ามกลางพระเถระฝ่ายวิปัสสนา สนทนาธรรมเรื่องการปฏิบัติกับหลวงปู่

ถึงปรกติจิตที่อยู่เหนือความทุกข์ โดยลักษณาการอย่างไร

หลวงปู่ว่า...

ธรรมะครูบาอาจารย์ หลวงปู่ดูลย์

Admin_support

Admin_support

Admin

Admin_support

Admin_support

Admin

9 Jun 2019 16:18 #1รวมธรรมะ-โดย หลวงปู่ดุลย์ อตุโล (ชุดที่ ๑)

Admin_support

Admin_support

Admin

Admin_support

Admin_support

Admin

9 Jun 2019 16:20 #2ผู้ปฏิบัติกัมมัฏฐาน ทำสมาธิภาวนา เมื่อปรากฎผลออกมาในแบบต่างๆ ย่อมเกิดความสงสัยขึ้นเป็นธรรมดา

เช่น เห็นนิมิตในรูปแบบที่ไม่ตรงกันบ้าง ปรากฎในอวัยวะของตนเองบ้าง ส่วนมากมากราบเรียนหลวงปู่เพื่อให้ช่วยแก้ไข หรือแนะอุบายปฏิบัติต่อไปอีก

มีจำนวนมากที่ถามว่า ภาวนาแล้วก็เห็น นรก สรรรค์ วิมาน เทวดา หรือไม่ก็เป็นองค์พระพุทธรูปปรากฎอยู่ในตัวเรา

สิ่งที่เห็นเหล่านี้เป็นจริงหรือ ฯ

หลวงปู่บอกว่า "ที่เห็นนั้น เขาเห็นจริง แต่สิ่งที่ถูกเห็น ไม่จริง"
...............................
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

Admin_support

Admin_support

Admin

Admin_support

Admin_support

Admin

9 Jun 2019 16:24 #3
สุภาพสตรีวัยเลยกลางคนผู้หนึ่ง เข้านมัสการหลวงปู่ พรรณาถึงฐานะของตนว่าอยู่ในฐานะที่ดี ไม่เคยขาดแคลนสิ่งใดเลย

มาเสียใจกับลูกชายที่สอนไม่ได้ ไม่อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดี ตกอยู่ภายใต้อำนาจอบายมุขทุกอย่าง

ทำลายทรัพย์สมบัติและจิตใจของพ่อแม่จนเหลือที่จะทนได้ ขอความกรุณาหลวงปู่ให้ช่วยแนะอุบายบรรเทาทุกข์

และแก้ไขให้ลูกชายพ้นจากอบายมุขนั้นด้วย ฯ

หลวงปู่ก็แนะนำสั่งสอนไปตามเรื่องนั้นๆ ตลอดถึงแนะอุบายทำใจให้สงบ รู้จักปล่อยวางให้เป็น

เมื่อสุภาพสตรีนั้นกลับไปแล้ว หลวงปู่ปรารภธรรมะให้ฟังว่า

"คนเราสมัยนี้ เขาเป็นทุกข์เพราะความคิด."
...........................

หลวงปู่ดูลย์ หลวงปู่ฝากไว้

Admin_support

Admin_support

Admin

Admin_support

Admin_support

Admin

9 Jun 2019 16:27 #4หลวงปู่ฝากไว้

ปี 2522 หลวงปู่ไปพักผ่อน และเยี่ยมอาจารย์สมชาย ที่วัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี ขณะเดียวกันก็มีพระเถระอาวุโส

รูปหนึ่งจากกรุงเทพฯ คือพระธรรมวราลังการ วัดบุปผารามเจ้าคณะภาคทางภาคใต้ไปอยู่ฝึกกัมมัฏฐานเมื่อวัยชราแล้ว

เพราะมีอายุอ่อนกว่าหลวงปู่เพียงปีเดียว ฯ

เมื่อท่านทราบว่าหลวงปู่เป็นพระฝ่ายกัมมัฏฐานอยู่แล้ว ท่านจึงสนใจและศึกษาถามถึงผลของการปฏิบัติ

ทำนองสนทนาธรรมกันเป็นเวลานาน และกล่าวถึงภาระ

ของท่านว่า มัวแต่ศึกษาและบริหารงานการคณะสงฆ์มาตลอดวัยชรา แล้วก็สนทนาข้อกัมมัฏฐานกับหลวงปู่อยู่เป็นเวลานาน ลงท้ายถามหลวงปู่สั้นๆว่า...

ท่านยังมีโกรธอยู่ไหม ?

หลวงปู่ตอบเร็วว่า

"มี แต่ไม่เอา"

......................

หลวงปู่ดูลย์

Admin_support

Admin_support

Admin

Admin_support

Admin_support

Admin

9 Jun 2019 16:32 #5มีผู้เรียนถามหลวงปู่ เรื่องการละกิเลส

"หลวงปู่ครับทําอย่างไรจึงจะตัดความโกรธให้ขาดได้"

หลวงปู่ตอบว่า

"ไม่มีใครตัดให้ขาดได้หรอก มีแต่รู้ทัน...

เมื่อรู้ทันมันก็ดับไปเอง"

#หลวงปู่ฝากไว้

Admin_support

Admin_support

Admin

Admin_support

Admin_support

Admin

9 Jun 2019 16:33 #6

ปรารภธรรมะเรื่อง #อริยสัจสี่
#หลวงปู่ฝากไว้

พระเถระฝ่ายกัมมัฏฐานเข้าถวายสักการะหลวงปู่ในวันเข้าพรรษาปี 2499

หลังฟังโอวาทและข้อธรรมะอันลึกซึ้งข้ออื่นๆ แล้วหลวงปู่สรุปใจความอริยสัจสี่ให้ฟังว่า

✔️จิตที่ส่งออกนอก

เป็นสมุทัย

✔️ผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอ

เป็นทุกข์

✔️จิตเห็นจิต

เป็นมรรค

✔️ผลอันเกิดจากจิตเห็นจิต

เป็นนิโรธ

#หลวงปู่ดูลย์

Admin_support

Admin_support

Admin

Admin_support

Admin_support

Admin

9 Jun 2019 16:35 #7✔️คราวหนึ่ง หลวงปู่กล่าวปรารภธรรมะให้ฟังว่า เราเคยตั้งสัจจะจะอ่านพระไตรปิฎกจนจบ ในพรรษาที่ ๒๔๙๕

เพื่อสำรวจดูว่าจุดจบของพระพุทธศาสนาอยู่ตรงไหน

ที่สุดแห่งสัจจธรรม หรือที่สุดของทุกข์นั้น อยู่ตรงไหน

พระพุทธเจ้าทรงกล่าวสรุปไว้ว่าอย่างไร ครั้นอ่านไป ตริตรองไปกระทั่งถึงจบ

ก็ไม่เห็นตรงไหนที่มีสัมผัสอันลึกซึ้งถึงจิตของเราให้ตัดสินใจได้ว่า

นี่คือที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ ที่สุดแห่งมรรคผล หรือที่เรียกว่านิพพาน ฯ

✔️มีอยู่ตอนหนึ่ง คือ ครั้งนั้นพระสารีบุตรออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆ

พระพุทธเจ้าตรัสเชิงสนทนาธรรมว่า สารีบุตร สีผิวของเธอผ่องใสยิ่งนัก วรรณะของเธอหมดจดผุดผ่องยิ่งนัก

อะไรเป็นวิหารธรรมของเธอ พระสารีบุตรกราบทูลว่า "ความว่างเปล่าเป็นวิหารธรรมของข้าพระองค์" (สุญฺญตา) ฯ

ก็เห็นมีเพียงแค่นี้แหละ ที่มาสัมผัสจิตของเรา

Admin_support

Admin_support

Admin

Admin_support

Admin_support

Admin

9 Jun 2019 16:37 #8หลวงปู่ฝากไว้

✔️ดิฉันมีภาระมาก ไม่มีเวลาจะนั่งภาวนา

งานราชการ เดี๋ยวนี้รัดตัวมากเหลือเกิน

มีเวลาที่ไหนมาภาวนาได้คะ

หลวงปู่จึงต้องอธิบายให้ฟังว่า

"ถ้ามีเวลาสำหรับหายใจ ก็ต้องมีเวลาสำหรับภาวนา"

Admin_support

Admin_support

Admin

Admin_support

Admin_support

Admin

9 Jun 2019 16:40 #9หลวงปู่ฝากไว้

มีอยุ่กลุ่มหนึ่งประมาณสีห้าคน เข้าไปกราบหลวงปู่

แนะนำวิธีปฏิบัติง่ายๆ เพื่อแก้ไขความทุกข์ความกลุ้มใจ

ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำ ว่าควรปฏิบัติอย่างไร

จึงได้ผลเร็วที่สุด

หลวงปู่บอกว่า

"อย่าส่งจิตออกนอก"

Admin_support

Admin_support

Admin

Admin_support

Admin_support

Admin

9 Jun 2019 16:41 #10✔️ในทางปฏิบัติที่ว่า ปฏิบัติจิต ปฏิบัติใจ

โดยให้ใจอยู่กับใจนี้ก็คือ ให้มีสติกำกับใจนี้ให้เป็น

สติถาวร ไม่ใช่เป็นสติคล้ายๆ หลอดไฟที่จวนจะขาด

เดี๋ยวก็สว่างวาบ เดี๋ยวก็ดับ เดี๋ยวก็สว่าง

✔️แต่ให้มันสว่างติดต่อกันไปตลอดเวลา เมื่อสติมัน

ติดต่อกันไปอย่างนี้แล้ว ใจมันก็มีสติควบคุมอยู่

ตลอดเวลา เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า"อยู่กับตัวรู้ตลอดเวลา"

ตัวรู้ก็คือ "สติ"นั่นเอง หรือจะเรียกว่า"พุทโธ"

ก็ได้ พุทโธที่ว่า ร้ ตื่น เบิกบานก็คือตัวสตินั่นแหละ

Admin_support

Admin_support

Admin

Admin_support

Admin_support

Admin

9 Jun 2019 16:44 #11หลวงปู่ฝากไว้

♥️นั่งวิปัสสนาจิตสงบแล้ว เห็นองค์พระพุทธรูปในหัวใจของเขา บางคนว่า ได้เห็นสวรรค์เห็นวิมานของตนเองบ้าง

บางคนว่าเห็นพระจุฬามณีเจดีย์สถานบ้าง พร้อมทั้งภูมิใจว่าเขาวาสนาดี ทำวิปัสสนาได้สำเร็จ

หลวงปู่อธิบายว่า

✔️"สิ่งที่ปรากฎเห็นทั้งหมดนั้น

ยังเป็นของภายนอกทั้งสิ้นจะนำเอามาเป็นสาระที่พึ่งอะไร

ยังไม่ได้หรอก"

Admin_support

Admin_support

Admin

Admin_support

Admin_support

Admin

9 Jun 2019 16:46 #12♥️จิตที่พ้นจากอารมณ์

ขาดจากการปรุงแต่งแล้ว

ทุกข์ก็อาศัยอยู่ไม่ได้

..................

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

Admin_support

Admin_support

Admin

Post reply
CAPTCHA Image
Please fill in your result.
Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy